නව ලේකම්තුමා වැඩ භාර ගැනීම

72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල -03

72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල -02

72වන නිදහස් දින සැමරුම් උළෙල

2020 නව වසරේ රාජකාරි ආරම්භය - 02

  • janaka bandara thennakoon  ගරු අමාත්‍ය
      ජනක බණ්ඩාර තෙන්නකෝන්   මැතිතුමා


  • sec-j-j-ratnasiri   ලේකම්
       ජේ. ජේ. රත්නසිරි මැතිතුමා