72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -03

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள் -02

72 வது சுதந்திர தின கொண்டாட்டங்கள்

2020ம் ஆண்டிற்கான முதல் நாள் நிகழ்வுகள் 'நில மெதுர' வில் சம்பரதாயபூர்வமாக ஆரம்பிக்கப்பட்டது - 02

கெளரவ. அமைச்சர் ஜனக பண்டார அமைச்சு கடமைகளை பொறுப்பேற்றார்

  • janaka bandara thennakoon   கௌரவ அமைச்சர்
       ஜனக பண்டார தென்னகோன்


  • mahinda-samarasinghe   கௌரவ இராஜாங்க அமைச்சர்
       மஹிந்த சமரசிங்க


  • sec-s_hettiarachchi   செயலாளர் 
       எஸ். ஹெட்டியாராச்சி