චක්‍රලේඛ ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයට අනුයුක්තව සේවය කරන සංවර්ධන නිලධාරීන් සඳහා අතිකාල දීමනා හිමිකම, ලිපි ද්‍රව්‍ය ලබාදීම හා ස්ථාන මාරු
චක්‍රලේඛ අංකය 7/2018
වර්ෂය 2018
නිකුත් කල දිනය 2018-09-11
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba