චක්‍රලේඛ ඉ-ග්‍රාම නිලධාරී දත්ත පද්ධතිය මගින් පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳව සහතික ඇතුළු සහතික/අවසරපත් වර්ග 22ක් පරිගණකාශ්‍රිතව නිකුත් කිරීම
චක්‍රලේඛ අංකය 09/2018
වර්ෂය 2018
නිකුත් කල දිනය 2018-10-16
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba