චක්‍රලේඛ වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම
චක්‍රලේඛ අංකය 11/2020
වර්ෂය 2020
නිකුත් කල දිනය 2020-03-17
බාගතකිරීම
FaLang translation system by Faboba