ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 67
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
13/2019 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2020 2020-05-04
11/2020(1) වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත්කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම 2020-03-31
12/2020(I) රැකියාවිරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය ආයතනවල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම - 2020 2020-03-29
12/2020 රැකියා විරහිත උපාධිධාරීන්ට රාජ්‍ය ආයතනවල අභ්‍යාසලාභි පුහුණුව ලබාදීම - 2020 2020-03-26
11/2020 වාහන ආදායම් බලපත්‍ර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මගින් නිකුත් කිරීම තාවකාලිකව අත්හිටුවීම 2020-03-17
10/2020 කොරෝනා වෛරසය ලංකාවෙන් තුරන් කිරීම. 2020-03-15
08/2020 සියළුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල ඵලදායිතා ප්‍රවර්ධන වැඩසටහන් වලට සහභාගී වීම 2020-03-12
02/2020(V) 72 වන ජාතික දින උළෙල - 2020 2020-03-04
05/2020 (i) රැකියා විරභිත උපාධිධාරීන්ට රජය‌ේ ආයතනවල අභ්‍යාසලාභී පුහුණුව ලබා දීම 2020 - පළාත් සභා පාසල් වලට හා රාජ්‍ය ආයතන වලට අනුයුක්ත කිරීම 2020-02-27
022018 (ii) ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිළිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට යටත් වන ආයතනයන්හි මූල්‍ය හා කාර්යසාධනය පිළිබඳ ඇගයීම සඳහා සකස් කර ඇති පරිගණක තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය 2020-02-24
FaLang translation system by Faboba