ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 33
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
10/2018 ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම 2018-12-03
09/2018 ඉ-ග්‍රාම නිලධාරී දත්ත පද්ධතිය මගින් පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳව සහතික ඇතුළු සහතික/අවසරපත් වර්ග 22ක් පරිගණකාශ්‍රිතව නිකුත් කිරීම 2018-10-16
08/2018 කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කිරීම 2018-09-11
07/2018 "නිල සෙවණ" සේවා මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය 2018-08-24
06/2018 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2018-08-13
04/2018 ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වල සහභාගිත්වය 2018-08-10
05/2018 විදේශ අධ්‍යයන හා අභ්‍යාස වැඩසටහන් සඳහා නිලධාරීන් ‌ෙතෝරා ගැනීම හා රාජකාරි නිවාඩු ලබා දීම 2018-07-16
03(ii)/2017 ආදර්ශ අත්සන් විද්‍යුත් තැපෑල මඟින් ලබා දීම 2018-05-22
03/2018 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2018 2018-04-18
02/2018(i) ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ රජයේ ගිණුම් පිලිබඳ කාරක සභාවේ අධීක්ෂණයට යටත් වන ආයතනයන්හි මූල්‍ය හා කාර්ය සාධනය පිලිබඳ ඇගයීම සඳහා සකස් කර ඇති පරිගණක තොරතුරු කළමනාකරණ පද්ධතිය 2018-03-21
FaLang translation system by Faboba