ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 45
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
21/2019 රජයට අයත් පොදු ස්ථාන වල පවත්වාගෙන යනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල සදහා කාර්යාල දීමනාව ගෙවීම. 2019-08-13
06/2018(1) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2019-06-12
18/2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 2019-06-07
15/2019 ජන රජ දිනය සැමරීම 2019-05-17
14/2019 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2019 2019-05-05
11/2019 2019-04-23 ජාතික ශෝක දිනයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2019-04-22
10/2019 ග්‍රාම නිලධාරීන් සම්බන්ධ පොදු උපදෙස් 2019-04-04
08/2019 දිස්ත්‍රික් පරිපාලනයේ සහ ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයේ සේවයේ නියුතු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම 2019-03-27
07/2019 රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගෙන් ඇප අය කිරීම 2019-03-23
4/2019 දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2019-02-13
FaLang translation system by Faboba