ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 36
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
4/2019 දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2019-02-13
01/2019 71 වන ජාතික දින උළෙල - 2019 2019-01-07
02/2019 71 වන ජාතික දින උළෙල - 2019 2019-01-07
10/2018 ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම 2018-12-03
09/2018 ඉ-ග්‍රාම නිලධාරී දත්ත පද්ධතිය මගින් පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳව සහතික ඇතුළු සහතික/අවසරපත් වර්ග 22ක් පරිගණකාශ්‍රිතව නිකුත් කිරීම 2018-10-16
08/2018 කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කිරීම 2018-09-11
07/2018 "නිල සෙවණ" සේවා මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය 2018-08-24
06/2018 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2018-08-13
04/2018 ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධිකරණ කමිටු රැස්වීම පැවැත්වීම සඳහා පළාත් පාලන ආයතන වල සහභාගිත්වය 2018-08-10
05/2018 විදේශ අධ්‍යයන හා අභ්‍යාස වැඩසටහන් සඳහා නිලධාරීන් ‌ෙතෝරා ගැනීම හා රාජකාරි නිවාඩු ලබා දීම 2018-07-16
FaLang translation system by Faboba