ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 48
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
25/2019 ප්‍රාදේශීය ලේකම් සමුළු පැවැත්වීම 2019-11-20
2016 (F) (i) ග්‍රාමීය හා ප්‍රාදේශිය පරිපාලන වැඩසටහන යටතේ දිස්ත්‍රික් ලේකම් හා ප්‍රාදේශිය ලේකම් කර්යලයන්හි සේවය කරන ශ්‍රි ලංකා සැලසුම් සේවයේ නිලධාරින්ගේ සහ සංවර්ධන නිලධාරින්ගේ අභ්‍යන්තර ස්ථාන මරුවිම් වලදි හා ස්වදේශ කටයුතු අංශය, අභ්‍යන්තර කටයුතු හා පළාත් සභා අංශ අතර සිදුවන සියලුම ස්ථාන මාරු වීම් වලදී ණය ‍ශේෂ නිරවුල් කිරිම 2019-11-20
22/2019 ඉ - ග්‍රාම නිලධාරී ව්‍යාපෘතියට අදාල තොරතුරු එක් රැස් කිරීම සඳහා තොරතුරු ගණන් ගන්නා නිලධාරීන් පත් කිරීම. 2019-10-14
21/2019 රජයට අයත් පොදු ස්ථාන වල පවත්වාගෙන යනු ලබන ග්‍රාම නිලධාරී කාර්යාල සදහා කාර්යාල දීමනාව ගෙවීම. 2019-08-13
06/2018(1) ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල විගණන හා කළමනාකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2019-06-12
18/2019 රාජ්‍ය පොසොන් උත්සවය සැමරීම - 2019 2019-06-07
15/2019 ජන රජ දිනය සැමරීම 2019-05-17
14/2019 රාජ්‍ය වෙසක් උත්සවය සැමරීම - 2019 2019-05-05
11/2019 2019-04-23 ජාතික ශෝක දිනයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2019-04-22
10/2019 ග්‍රාම නිලධාරීන් සම්බන්ධ පොදු උපදෙස් 2019-04-04
FaLang translation system by Faboba