ප්‍රතිඵල 1 - 10 හි 39
චක්‍රලේඛ අංකය චක්‍රලේඛ නිකුත් කල දිනය
11/2019 2019-04-23 ජාතික ශෝක දිනයක් බවට ප්‍රකාශයට පත් කිරීම 2019-04-22
10/2019 ග්‍රාම නිලධාරීන් සම්බන්ධ පොදු උපදෙස් 2019-04-04
08/2019 දිස්ත්‍රික් පරිපාලනයේ සහ ප්‍රාදේශීය පරිපාලනයේ සේවයේ නියුතු මාණ්ඩලික නිලධාරීන්ගේ පහසුකම් වැඩිදියුණු කිරීම 2019-03-27
4/2019 දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු හා ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු පැවැත්වීම 2019-02-13
01/2019 71 වන ජාතික දින උළෙල - 2019 2019-01-07
02/2019 71 වන ජාතික දින උළෙල - 2019 2019-01-07
10/2018 ඌන සංවර්ධිත විහාරස්ථාන සහ දහම් පාසල් සංවර්ධනය කිරීම 2018-12-03
09/2018 ඉ-ග්‍රාම නිලධාරී දත්ත පද්ධතිය මගින් පදිංචිය හා චරිතය පිළිබඳව සහතික ඇතුළු සහතික/අවසරපත් වර්ග 22ක් පරිගණකාශ්‍රිතව නිකුත් කිරීම 2018-10-16
08/2018 කාර්ය සාධන වාර්තා සකස් කිරීම 2018-09-11
07/2018 "නිල සෙවණ" සේවා මධ්‍යස්ථාන විවෘත කිරීමේදී අනුගමනය කළ යුතු ක්‍රමවේදය 2018-08-24
FaLang translation system by Faboba