විමර්ශන අංශය

  • මහජන පැමිණිළි කළමනාකරණය.
  • ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික් සහ ග්‍රාම නිලධාරි පරිපාලන විමර්ශන කටයුතු කළමනාකරණය.
  • වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා ක්‍රම හඳුනාගැනීමට සහ වලක්වා ගැනීමට නව ක්‍රම හඳුන්වාදීම.
  • විනය පරීක්ෂණ වලට අදාල කටයුතු කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානීන්
g dumy

පුරප්පාඩු 
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : 
ෆැක්ස් 
විද්‍යුත් තැපෑල 

sas-investigation

එන්.වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 610
ෆැක්ස්: 94 115 955 596
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


as-investigation

එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්

දුරකතන        : +94 115 999 611
ෆැක්ස්           : +94 115 955 596
විද්‍යුත් තැපෑල  : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba