අංශයේ විෂයය පථය 

කාර්ය මණ්ඩලය සඳහා අභිපේ‍්‍රරණ සාධකයක් වශයෙන් දිස්ත‍්‍රික් හා ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල තුළ යටිතල පහසුකම් ඵලදායී හා කාර්යක්ෂම අන්දමින් සංවර්ධනය කිරීම සහතික කිරීම මෙන්ම මහජනතාව වෙත ගුණාත්මක සේවාවක් සැපයීම සඳහා සේවකයින්ට හැකියාව ලබාදෙමින්ල සේවකයින් සහ මහජනතාව යන දෙපිරිසම වෙත පහසු හා ඵලදායී වැඩ පරිසරයක් හා සේවා සැපයීමේ පරිසරයක් ඇතිකිරීම සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ එතුළින් මහජනතාවගේ ජීවිතයේ ගුණාත්මකභාවය වර්ධනය කිරීම.

සංවර්ධන අංශය මගින් ඉටු කෙරෙන කාර්යයන්

 1. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීමට අදාළ ප‍්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය.
 2. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් හා සම්බන්ධ ප‍්‍රාග්ධන වියදම් වැය ශීර්ෂයට අදාළව වාර්ෂික ප‍්‍රසම්පාදන සැලැස්ම හා ක‍්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම සහ එම සැලැස්ම අනුව දිස්ත‍්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සඳහා අරමුදල් වෙන් කිරීම.
 3. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් වැය ශීර්ෂය වෙතින් අරමුදල් වෙන් කෙරෙන ව්‍යාපෘතීන්හි භෞතික හා මූල්‍ය ප‍්‍රගතිය අධීක්ෂණය කිරීම සහ අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හිදී අවශ්‍ය මග පෙන්වීම් සිදු කරමින් මෙම ව්‍යාපෘතිවල ප‍්‍රගතිය පිළිබඳ පසු විපරම් සිදු කිරීම.
 4. දිස්ත‍්‍රික් හා ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලවල ප‍්‍රාග්ධන වත්කම් පුනරුත්ථාපනය හා වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වාර්ෂික ක‍්‍රියාකාරී සැලැස්ම සකස් කිරීම සහ ඉදිකිරීම්ල ගොඩනැගිලි හා යටිතල පහසුකම්වල ගුණාත්මකභාවය සහතික කිරීම සඳහාල එක් එක් ක‍්‍රියාකාරකම වෙනුවෙන් වෙන් කර ඇති අරමුදල් උපරිම හා කාර්යක්ෂම අන්දමින් උපයෝගී වන බව සහතික කිරීම සඳහා එම ක‍්‍රියාකාරකම්වල ප‍්‍රගතිය අධීක්ෂණය කිරීම.
 5. මුදලට සරිලන වටිනාකමල විනිවිදභාවය සහ රාජ්‍ය ප‍්‍රසම්පාදන පටිපාටිවලට අනුගතව කටයුතු කිරීම සහතික කරමින් මුළු පිරිවැය ඇස්තමේන්තුව රුපියල් මිලියන 100 ඉක්මවන ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම්වලට අදාළ කොන්ත‍්‍රාත්තු සම්බන්ධයෙන් කාලීන හා ගුණාත්මක ප‍්‍රසම්පාදන ක‍්‍රියාකාරකම් ක‍්‍රියාවට නැංවීම. මූලික වශයෙන් මෙයට පහත දෑ ඇතුළත් වේ
  1. ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම් කටයුතුවලට අදාළ අමාත්‍ය මණ්ඩල සංදේශ සකස් කිරීම :කෙටුම්පත් කිරීම හා ඉදිරිපත් කිරීම.

  2. අමාත්‍ය මණ්ඩලය විසින් පත් කරන ලද ප‍්‍රසම්පාදන කමිටුල අමාත්‍යංශ ප‍්‍රසම්පාදන කමිටු සහ තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු රැුස්වීම් පැවැත්වීම සහ ප‍්‍රසම්පාදන අස්ථිත්වය වශයෙන් මෙම අනුරූප කමිටු සමග සම්බන්ධීකරණය සිදු කිරීම.

  3. රැුස්වීම් කැඳවීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීම සහ ප‍්‍රසම්පාදන ලිපි ලේඛන සකස් කිරීම.

  4. ක‍්‍රියාවලිය බාධාවකින් තොරව කාර්යක්ෂම අයුරින් සිදු වන බව සහතික කෙරෙන පරිදි ක‍්‍රියාකාරකම් සිදු කිරීම සඳහා බලපෑම් කරමින් එවැනි ප‍්‍රසම්පාදනයන්හි ප‍්‍රගතිය ලබාගැනීම සහ අධීක්ෂණය කිරීම.

 6. සංවර්ධන අංශ මෙන්ම දිස්ත‍්‍රික් හා ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල විසින් ඍජුව ක‍්‍රියාවට නංවනු ලබන හෝ මෙහෙයවනු ලබන ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන ව්‍යාපෘති හා සම්බන්ධ ප‍්‍රගති වාර්තාල ප‍්‍රසම්පාදන වාර්තා සහ වෙනත් තොරතුරු භාණ්ඩාගාරයල මුදල් අමාත්‍යංශයල ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය හා අගමැති කාර්යාලය වැනි අදාළ නියෝජිතායතන වෙත ඉදිරිපත් කිරීම.
 7. ප‍්‍රසම්පාදන කටයුතු හා අරමුදල් වෙන්කිරීම සැලසුම් කිරීමේදී සැලකිල්ලට ගත යුතුල ගොඩනැගිල්ලට හා එයට අදාළ යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට අදාළ ඉදිකිරීම් අවශ්‍යතා දිස්ත‍්‍රික් හා ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් ලබාගැනීම සහ ඒවා ඇගයුම් කිරීම.
 8. දිස්ත‍්‍රික් හා ප‍්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයන්හි ගොඩනැගිලි ඉදිකිරීම හා යටිතල පහසුකම් වැඩි දියුණු කිරීමට අදාළ කටයුතු කළමනාකරණය සහ සම්බන්ධීකරණය කිරීම.
 9. ප‍්‍රාග්ධන ව්‍යාපෘතිවලට අදාළ රාජ්‍ය ආයෝජන වැඩසටහන් ක‍්‍රියාවට නැංවීම.
 10. නිල සෙවන ව්‍යාපෘතියේ ඉදිකිරීම් ක‍්‍රියාවට නැංවීම සහ එහි ප‍්‍රගතිය සමාලෝචනය කිරීම.
 11. ගරු අමාත්‍යතුමාගේ මගපෙන්වීම යටතේ නිල මෙහෙවර වැඩසටහන ක‍්‍රියාවට නැංවීම.
 12. ඉදිකිරීම් හා සංවර්ධන කටයුතුවලට අදාළ කාරණා සාකච්ඡුා කිරීම හා විසඳීම සඳහා විවිධ පාර්ශවකරුවන් හා ආයතන සමග ඉදිකිරීම් හා යටිතල පහසුකම් සංවර්ධනයට අදාළ සංසද පැවැත්වීම හා සම්බන්ධීකරණය කිරීමග

 

අංශ ප්‍රධානීන්
 

පුරප්පාඩු
අතිරේක ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 625
ෆැක්ස් : +94 113 697 270
විද්‍යුත් තැපෑල This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


 

පුරප්පාඩු
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

දුරකථන : +94 115 999 645
ෆැක්ස් :  +94 113 697 270
විද්‍යුත් තැපෑල :


ආර්. ආර්.එම්.ඩි.එන්. බඹරදෙනිය මහතා
සහකාර ලේකම්

දුරකථන: +94 115 999 626
ජංගම: +94 718 620 343
ෆැක්ස් +94 113 697 270
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ඒ.ඩබ්.ඒ.සී.එන්.කේ. අබේගුණසේකර මිය. 
 සහකාර අධ්‍යක්ෂ - සැලසුම්

දුරකථන : +94 115 999 635
ෆැක්ස් :  +94 113 697 270
විද්‍යුත් තැපෑල :

FaLang translation system by Faboba