නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්

එච්.එම්. ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා
ලේකම්

+94 112 682 900
+94 115 999 634
  +94 112 683 665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 112 682 900   +94 112 683 665  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +94 115 999 633   +94 112 683 665  
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කේ.ජී. ධර්මතිලක මයා
අතිරේක ලේකම්
+94 112 683 652  +94 713 197 161 +94 112 688 206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.බී.ඩබ්ලිව් කුමාරසිංහ
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 112 676 250 +94 718 403 522  +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
හරිනි ජයසිංහ මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 112 689 170 +94 712 848 075  +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සමිත සපුතන්ත්‍රී මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 113 148 210 +94 716 384 513  +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්ලිව්.සී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 695 294  +94 771 281 874 +94 112 688 206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

මාධ්‍ය ඒකකය  

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
සජීව විජේවීර මහතා
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
 +94  112 676 696 +94 718 576 488   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය  

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
මහේෂ් කළුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
 +94  112 676 655 +94 713 057 673  +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ආර්.පී. ජයසිංහ මහතා
අතිරේක ලේකම් 
+94 115 999 630 +94 714 396 649   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර්.ඩබ්ලිව්.එල්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු
+94 115 999 630 +94 714 424 279    
එච්.සී. සමරවික්‍රම මහතා
ඉංජිනේරු
+94 115 999 630  +94 713 050 658   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ඩබ්.එම්.ඒ.පී.බී. වන්නිනායක මයා
අතිරේක ලේකම් 
 +94 115 999 613  +94 712 306 305
 +94 115 955 594  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දිස්ත්‍රික් පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්

පුරප්පාඩු
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්

 +94 115 999 624
+94 779 041 291  +94 115 955 593  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.ඩී.ඊ. චමිලානි මහත්මිය
සහකාර ලේකම්

 +94 115 883 324 +94 716 314 691  +94 115 955 593  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රාදේශීය පාලන අංශ්‍ය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ඩී.ආර්.බී.එන්.බී. කරුණාතිලක මයා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 639  +94 773 554 943   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නෙළුම් සේනාධිරත්න මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
 +94 115 999 620 +94 711 429 664   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
කාංචනී අබේසේකර මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
 +94 115 999 638 +94 772 064 407   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ග්‍රාම නිලධාරී පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ගීතානී කන්නන්ගර මහත්මිය
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 622 +94 773 237 837 +94 115 955 595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
පුරප්පාඩු
අතිරේක ලේකම්
+94 115 999 625   +94 113 697 270 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
(පුරප්පාඩු)
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 115 999 645   +94 113 697 270
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර.ආර්.එම්.ඩී.එන්. බඹරදෙණිය මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 626 +94 718 620 343 +94 113 697 270 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ඩබ්.ඒ.සී.එන්.කේ. අබේගුණසේකර මිය 
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 115 999 635 +94 718 698 603  +94 113 697 270  

 

 

විමර්ෂණ අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
එන්. වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94  115 999 610 +94 714 406 151 +94 115 955 596 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්
 +94  115 999 611 +94 773 089 041  +94 115 955 596 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 113 135 109 +94 714 434 900 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහාරි මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ගිණුම් සහ ගෙවීම්)
+94 112 676 133 +94 716 552 478 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්ලිව්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී
+94 112 676 131 +94 716 378 254 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මිය
ගණකාධිකාරී
 +94 112 684 206 +94 718 361 575  +94 112 694 291  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්ලිව්.ඒ.එන්. චතුරානි මිය
ගණකාධිකාරී
 +94 115 692 852    +94 112 694 291  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Name and Designation Telephone Mobile Fax E-mail
සුනිල් පී. ජයසේකර මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 115 101 057 +94 718 182 591    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FaLang translation system by Faboba