• අමාත්‍යාංශය හා අමාත්‍යාංශය යටතේ ඇති ආයතනවල රාජ්‍ය මූල්‍ය කළමනාකරණය.
  • ප්‍රසම්පාදන කළමනාකරණය.
  • මූල්‍ය කළමනාකරණය සඳහා නවීන තාක්ෂණකික ක්‍රම උපයෝගි කර ගැනීම.
  • වත්කම් කළමනාකරණය.
  • මූල්‍ය කළමනාකරණය පිළිබඳ පුහුණුව හා සංවර්ධනය සම්බන්ධ කටයුතු.
අංශ ප්‍රධානීන්

තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන මූල්‍ය නිලධාරී

දුරකථන : +94 113 135 109
ෆැක්ස් : +94 112 694 291
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහරී මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ගිණුම් හා ගෙවීම්)

දුරකථන : +94 112 676 133
ෆැක්ස් : +94 112 694 291
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


ඩබ්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී

දුරකථන : +94 112 676 131
ෆැක්ස් : +94 112 694 291
විද්‍යුත් තැපෑල : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


acc-payment

ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මිය
ගණකාධිකාරී

දුරකථන : +94 112 676 131
ෆැක්ස් : +94 112 694 291
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


acc-chathurani

ඩබ්ලිව්.ඒ.එන්. චතුරානි මිය
ගණකාධිකාරී

දුරකථන : +94 115 924 852
ෆැක්ස් : +94 112 694 291
විද්‍යුත් තැපෑලThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba