ලියාපදිංචි වීම සඳහා පහත සබැඳිය භාවිත කරන්න 

http://moha.gov.lk/trainer/

  • ශ්‍රී ලංකා ඉංජිනේරු සේවයේ III ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා දෙවන භාෂා ප්‍රවීනතාවය (සිංහල) ලබා දීම - අයදුම්පත්‍රය 
    අයදුම්පත්‍රය බාගත කරන්න

ENGINNER-001-1

ENGINNER-001-2

 

We Congratulate and warmly welcome newly recruited Information and communication Technology Officers and Information and Communication Technology Assistants attached to the ministry of Internal & Home Affairs and Provincial Councils and Local Government.


A special one day training session for newly recruited ICT officers and ICT assistants will be held on the ministry premises (Pub Administration Auditorium) on 1st July 2019 from 8.30 a.m. to 4.30 p.m. You are requested to be seated before 8.15 a.m.

FaLang translation system by Faboba