ග්‍රාම නිලධාරී III ශ්‍රේණියට බඳවා ගැනීම සඳහා 2016.09.03 දින පැවැති තරඟ විභාගයේ ප්‍රතිපල මත සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන් 2018.06.04 දින සිට 2018.09.04 දින දක්වා පැවැති නවක ග්‍රාම නිලධාරී පුහුණු පාඨමාලාවට කැඳවූ අතර, ඊට සහභාගී වූ පහත ඇමුණුමෙහි සඳහන් අයදුම්කරුවන් වෙනත් රැකියාවන් ලැබීම මත පුහුණූවෙන් ඉවත් වූ බව අදාල දිස්ත්‍රික් ලේකම්වරුන් විසින් දන්වා ඇත.

එම පුහුණුකරුවන් ඉවත්වීම මත අදාල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශයේ විභාග ප්‍රතිපල ලේඛනයේ ඊළඟට වැඩිම ලකුණූ ලබා අයදුම්කරුවන් ග්‍රාම නිලධාරී දෙවන වර බඳවා ගැනීමේ පුහුණු පාඨමාලාවට කැඳවීමට සුදුසුකම් ලබා ඇත. එම සුදුසුකම් ලැබූ අයදුම්කරුවන්ගේ නාමලේඛණය පහත ඇමුණුමෙහි දක්වා ඇත.

 

ඇමුණුම බලන්න

 

මෙතෙක් සිදු කර ඇති සංශෝධන සියල්ල 

Sri Lanka Institute of Development Administration
Examination for Appointing Training Technical Officers to Grade III
in Sri Lanka Technical Service - 2017
Ministry of Internal & Home Affairs and Provincial Councils and Local
Government
Result Sheet
Exam held on - 2018.09.30

 

Download Result Sheet

Competitive Examination on Merit Basis for promotion to the post of Administrative Grama Niladhari of the Management Assistant Supra Grade under the ministry of Home Affairs - 2016(2017) - List of qualified  candidates for the interviews

Download Results

FaLang translation system by Faboba