විමර්ශන අංශය

  • මහජන පැමිණිළි කළමනාකරණය.
  • ප්‍රාදේශීය, දිස්ත්‍රික් සහ ග්‍රාම නිලධාරි පරිපාලන විමර්ශන කටයුතු කළමනාකරණය.
  • වංචා, දූෂණ සහ අක්‍රමිකතා ක්‍රම හඳුනාගැනීමට සහ වලක්වා ගැනීමට නව ක්‍රම හඳුන්වාදීම.
  • විනය පරීක්ෂණ වලට අදාල කටයුතු කළමනාකරණය.
අංශ ප්‍රධානීන්
 

පුරප්පාඩු
අතිරේක ලේකම්

දුරකතන : +94 115 999 621
ජංගම :
ෆැක්ස් : +94 115 955 596
විද්‍යුත් : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

sas-investigation

එන්. වසන්ත ආරියරත්න මහතා 
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේක

දුරකතන : +94 115 999 610
ජංගම : +94 714 406 151
ෆැක්ස් : +94 115 955 596
විද්‍යුත් : sasinvest[at]moha.gov.lk


s surendran

එස්. සුරෙන්ද්‍රන් මයා
සහකාර ලේකම්

දුරකතන : +94 115 999 611
ජංගම : +94 775 913 125
ෆැක්ස් : +94 115 955 596
විද්‍යුත් : asinvest[at]moha.gov.lk

FaLang translation system by Faboba