71வது தேசிய சுதந்திர தின விழா காலி முகத்திடலில் மிக கோலாகலமாக நடைபெற்றது

71வது தேசிய சுதந்திர தின விழா காலி முகத்திடலில் மிக கோலாகலமாக நடைபெற்றது - 02

2019 புது வருடத்திற்கான கடமைகளை ஆரம்பித்தல்

புதிய அமைச்சர் அமைச்சின் கடமைகளை கடமையேற்றல்

புதிய அமைச்சர் ஜனாதிபதி முன் கடமையேற்கும் வைபவம்

 • wajira abe   கௌரவ அமைச்சர்
     வஜிர அபேவர்தன


 • b dumy   கௌரவ இராஜாங்க  அமைச்சர்
     ஜே.சி. அலவத்துவல

 • b dumy  கௌரவ இராஜாங்க  அமைச்சர்
     எச்.எம்.எம்.ஹரீஸ்

 • sec-Kamal_Pathmasiri   செயலாளர் 
     திரு.கமல் பத்மசிறி