"රාජ්‍ය සේවය ගමට" සමාරම්භක උත්සවය අගමැති ප්‍රධානත්වයෙන් මාතලේදී ඇරඹෙයි

රුපියල් ලක්ෂ 2100ක අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ඒකකයක් දඹුල්ලට

මාතලේ දිස්ත්‍රික්කයේ කළමනාකරණ සංවර්ධන හා පුහුණු ඒකකය විවෘත කෙරේ

ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා නව ලේකම් ධූරයේ වැඩ ඇරඹීම.

ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මහතා නව ලේකම් ධූරයේ වැඩ ඇරඹීම

  • wajira abe   ගරු අමාත්‍ය
       වජිර අබේවර්ධන මැතිතුමා


  • b dumy   ගරු රාජ්‍ය අමාත්‍ය
       ජේ.සී. අලවතුවල මැතිතුමා

  • sec-Kamal_Pathmasiri   ලේකම් 
       ගාමිණී සෙනෙවිරත්න මැතිතුමා