මත්ද්‍රව්‍ය භාවිතයේ ව්‍යාප්තිය හඳුනා ගැනීම හා ප්‍රතිකාර වැඩසටහන් පුළුල් කිරීම සම්බන්ධ ජාතික සමීක්ෂණය - 2019

Download Letter

FaLang translation system by Faboba