තාක්ෂණ අංශය

  • ?????
  • ?????
  • ?????
අංශ ප්‍රධානී
R.P.-Jayasingha

ආර්.පී. ජයසිංහ මහතා
අතිරේක ලේකම්

Telephone +94 112 676 552
Mobile +94713050658
Fax :
E-mail :

එච්.සී. සමරවික්‍රම මහතා
ඉංජිනේරු

Telephone : +94 112 676 552
Fax : +94 112 680 907
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

FaLang translation system by Faboba