හම්බන්තොට නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව හම්බන්තොට නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි. 


ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
සංචාරක නිවාසය,
පැරණි දි.ලේ. කාර්යාලය අසල,
හම්බන්තොට.


ringing-mobile

ඩබ්.පී.ගාමිණී වීරසිංහ මයා
- 071-4949704 / 071-5773322

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ / HW
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 3 2 3 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
කතරගම කි.මී. 50 Kataragama temple entrance
 හම්බන්තොට වරාය කි.මී. 15  Hambantota waraya
 මාගම්පුර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව කි.මී. 15  magam-ruhunupura-international-convention-centre
උද්භිත උද්‍යානය වියලි කලාපය කි.මී. 10  Mirijjawila-Botanical-Garden
සපාරි පාර්ක් කි.මී. 48  Ridiyagama-Safari-Park
යාල වනෝද්‍යානය කි.මී. 30  yala-park
තිස්සමහාරාමය කි.මී. 28  Tissamaharamaya
මදුනාගල උණු දිය උල්පත් කි.මී. 50  madunagala-hot-water
හම්බන්තොට ලුණු ලේවාය කි.මී. 2  hambantota-salt-lake
FaLang translation system by Faboba