බදුල්ල නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව බදුල්ල නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.


ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
සංචාරක නිවාසය,
නඩුකාර කන්ද,
බදුල්ල.


ringing-mobile

ඊ.එම්.සමන්ත අනුරජිත් ඒකනායක මයා
- 071-8288761

ringing-mobile

එම්.ඩී. ශාලිත මදුරංග මයා - 077-1199233

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් වායුසමීකරණය නොකළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය නොකළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය නොකළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය නොකළ / උණු ජලය වායුසමීකරණය නොකළ / උණු ජලය
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 3 3 3 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන  සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර   
  මුතියංගන රජ මහා විහාරය   කි.මි. 3.5  Muthiyangana
  දුන්හිඳ දිය ඇල්ල   කි.මි. 7  Dunhinda
  බෝගොඩ ලී පාලම  කි.මි. 15  Bogoda
  දෙමෝදර දුම්රිය ස්ථානය   කි.මි. 16  Demodara
  දෙමෝදර ආරුක්කු නමයේ පාලම   කි.මි. 18  Demodara
 දෝව රජමහා විහාරය,බණ්ඩාරවෙල   කි.මි. 25  Dowa
  රාවණා ඇල්ල   කි.මි. 30  Ravana falls
  හපුතලේ ඇඩිෂන් බංගලාව   කි.මි. 40  Adisham
  හපුතලේ ලිප්ටන් සීට් වතු යාය   කි.මි. 40  Lipton’s seat
  ඇල්ල රාවණා ගුහාව   කි.මි. 22  Ravana cave
  ඇල්ල රොක්   කි.මි. 22  Ella rock
  මහියංගන රජමහා විහාරය   කි.මි. 63  Mahiyangana
  මහියංගන ආදි වාසීන්ගේ ගම්මානය   කි.මි. 85  Veddha Village
  ඇල්ල පුංචි සිරීපාදය   කි.මි. 26  Ella
  නමුණුකුල කදු වැටිය   කි.මි. 36  Namunukula
  දියළුම ඇල්ල   කි.මි. 58  Diyaluma
  රංදෙනිගල රංටැඹේ ජලාශය   කි.මි. 40  Randenigala
  හෝර්ටන් තැන්න   කි.මි. 60  Horton
  අඹේවෙල   කි.මි. 54  Ambewela
  හග්ගල මල්වත්ත   කි.මි. 45  Haggala
  නුවරඑළිය   කි.මි. 55  Nuwaraeliya

    

FaLang translation system by Faboba