ත්‍රිකුණාමලය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව ත්‍රිකුණාමලය නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, ඇලස්වත්ත, ත්‍රිකුණාමලය.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 0716101921 (කේ.එච්.ඩි.එස්.රත්නවීර මයා) / 0717936342 (ඒ.එම්.ඒ. ශාන්ත මයා)

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6
පහසුකම් AC AC AC AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
FaLang translation system by Faboba