අම්පාර නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ අම්පාර සංචාරක බංගලාව අම්පාර නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.


ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
C-09 සංචාරක නිවාසය,
දුටුගැමුණු මාවත,
අම්පාර.


ringing-mobile

එස්. එම්. සුසන්ත වජිර බණ්ඩාර මයා - 071-9206310

ringing-mobile

ජී.එල්.බී.කේ. දේවින්ද මයා - 071-0106728

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
කාමර අංක 6 7 8 9 10
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 3 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන 

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 දීඝවාපිය  කි.මී. 21  deegawapiya
 බුද්ධංගල  කි.මී. 06  deegawapiya
රඡගල කි.මී. 26  Rajagala
මුහුදු මහා විහාරය කි.මී. 74  Muhudu Maha Vihara
අරංතලාව භික්ෂු ඝාතක ස්මාරකය කි.මී. 45  Aranthalawa-Memorial-Complex-
මගුල් මහා විහාරය කි.මී. 81  magulmaha-viharaya
ආරුම්ගම්බේ කි.මී. 77  Arugam bay beach
ගල් ඔය ඡාතික වනෝද්‍යානය කි.මී. 21  gal-oya-national-park
මාදුරු ඔය කි.මී. 86  maduru-oya
පොතුවිල් පොයින්ට් කි.මී. 73  Pottuvil Point
ඉගිනියාගල සේනානායක සමුද්‍රය කි.මී. 22  Senanayake-Samudraya
FaLang translation system by Faboba