මඩු නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ මඩු සංචාරක බංගලාව මඩු ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි. 

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාස භාරකරු , ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංචාරක නිවාසය පෙරියපන්දිවිරිචන්, මඩු.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 076-4341518 (එච්.ජි.එච්.එච්.මදුසංක කුමාර)

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6 7 8 9
පහසුකම් AC AC AC AC AC AC AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 3 3 4 2 4 3 2 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 1200 රු. 900 රු. 1200 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1800 රු. 1350 රු. 1800 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 මඩු පල්ලිය  කි.මී. 1.5  Madhu Church
 කන්නර් පල්ලිය- මුරුන්තන්  කි.මී. 40  
යෝද වැව කි.මී. 40  yoda-lake
තිලංකේද්ස්වරි කෝවිල කි.මී. 45  
අල්ලි රානි කොටුව කි.මී. 45  AlliRani-Fort--Mannar
මන්නාරම් කොටුව- මන්නාරම කි.මී. 55  Mannar-kotuwa
බයෝබැබ් ගස කි.මී. 55  Baobab-Tree
සන්ගිලි පාලම- මඩු පාර කි.මී. 15  sangili-brige
FaLang translation system by Faboba