රත්නපුර නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව රත්නපුර නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, ”වන වාසල", B04 සංචාරක බංගලාව, කොළඹ පාර, රත්නපුරය

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-6941109 (මහින්ද තිලකසිරි මයා)

කාමර අංක 1 2 3
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 400 රු. 400 රු. 400
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600
FaLang translation system by Faboba