ගාල්ල, බටගන්විල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව ගාල්ල නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, ඩොනල්ඩ් ජෑන්ස් මාවත, බටගන්විල, ගාල්ල.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-0310298 (ඩබ්.කේ. චන්දන මයා) / 071-5184410 (එස්.කේ. සමිත් දිල්ෂාන්)

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් AC & HW AC & HW AC & HW AC & HW AC & HW
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අඅර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
     
FaLang translation system by Faboba