නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව සුන්දර නුවරඑළිය ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - නුවරඑළිය.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-8314299 (ආර්. ඩබ්. එස්. රාජපක්ෂ) / 071-1135086 (දිනේෂ් මධුශංක මයා)

 

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6
පහසුකම් Non AC /HW Non AC /HW Non AC /HW Non AC /HW Non AC /HW Non AC /HW
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 3 3 3 3 3 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

FaLang translation system by Faboba