කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාස භාරකරු , ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංචාරක නිවාසය , වැව රවුම, කුරුණෑගල.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-5815594 (ඒ.ජී. සරත් විජේසිංහ මයා) / 076-5209547 (සී.ජී.එල්.තුතිමල් දිසානායක) 

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC Non AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 1 2 2 3 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 400 රු. 200 රු. 400 රු. 400 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 300 රු. 600 රු. 600 රු. 1350 රු. 1350

සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
     
FaLang translation system by Faboba