කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව කුරුණෑගල ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාස භාරකරු , ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය, සංචාරක නිවාසය , වැව රවුම, කුරුණෑගල.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-5815594 (ඒ.ජී. සරත් විජේසිංහ මයා) / 076-5209547 (සී.ජී.එල්.තුතිමල් දිසානායක) 

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6
පහසුකම් වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 1 2 2 3 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 1350 රු. 1350

සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
මොනරාගල විහාරය,රම්බඩගල කි.මී. 30  monaragala_temple
රෑනගල රජමහා විහාරය,හුංගමුව යටිගල්ඔළුව කි.මී. 20  renagala_temple
මහමෙවුනා භාවනා අසපුව,පොල්ගහ වෙල කි.මී. 25  mahamevnawa_monastery
දේවගිරි රජමහ විහාරය,බිංගිරිය කි.මී. 60  devagiri_viharaya
ඇත්කඳ විහාරය කූරුණෑගල කි.මී. 01  ethkanda_viharaya
ඉබ්බාගල විහාරය, කූරුණෑගල කි.මී. 01  ibbagala_vihara
රිදී වීහාරය,රිදීගම කි.මී. 28  ridi_viharaya
පඩුවස්නුවර රජමහා විහාරය ,පඩුවස්නුවර කි.මී. 40  panduwasnuwara_viharaya
දඹදෙනිය රජමහා විහාරය කි.මී. 38  dambadeniya_viharaya
යාපහුව රජමහා විහාරය,යාපහුව කි.මී. 50  yapahuwa_viharaya
ශ්‍රි විජයසුන්දරාරාම ටැම්පිට විහාරය, වදාකඩ කි.මී. 30  
සන්ගමුව රජමහා විහාරය,ගොකරැල්ල කි.මී. 30  sangamuwa_viharaya
මරළුවාව රජමහා විහාරය,වැල්ලව කි.මී. 22  maraluwawa_viharaya
නාමල් අංග රජමහා විහාරය,මැල්සිරිපුර කි.මී. 22  namal_anga_viharaya
කබල්ලෑලෙන් රජමහා විහාරය,වාරියපොල කි.මී. 22  kabella_cave_temple
ඇතුගල රාජමහා විහාරය හා බුද්ධ ප්‍රතිමාව,කූරූණෑගල කි.මී. 01  ethugala_viharaya
වැව රවුම පරිසර කලාපය, කූරූණෑගල සංචාරක බංගලාව අවට අවට ප්‍රදේශය  lake_round_environment_zone
බඩගමුව රක්ෂිතය, කූරූණෑගල කි.මී. 04  badagamuwa_forest_reserve
දැදුරුඔය ජලාශය කි.මී. 45  deduru_oya_reservoir
හක්වටුනාව ජලාශය, පොල්පිතිගම කි.මී. 30  
කොඳුරුවාපොල මහා විහාරය, වාරියපොල කි.මී. 31  koduruwapola_viharaya
FaLang translation system by Faboba