මොනරාගල නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ සංචාරක බංගලාව මොනරාගල නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, සිරිවිජයපුර පාර, මොණරාගල.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-5108951 (ආර්. සී. සී. දයානන්ද)

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් AC AC AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 4 3 3 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 1200 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 1800 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
     
FaLang translation system by Faboba