මොනරාගල නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ සංචාරක බංගලාව මොනරාගල නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, සිරිවිජයපුර පාර, මොණරාගල.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-5108951 (ආර්. සී. සී. දයානන්ද)

කාමර අංක 1 2 3 4 5
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 4 3 3 3
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 1200 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1800 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
ගල්බැද්ද පන්සල  කි.මී. 13  galabedda_temple
මාලිගාවිල බුද්ධ ප්‍රතිමාව  කි.මී. 25  maligawila_buddha_statue
බුදුරුවගල ගල් කැටයම්  කි.මී. 42  buduruwagala_rock_carvings
පිටමාරුව පුංචි ලෝකාන්තය  කි.මී. 65  pitamaruwa_mini_worlds_end
යුදගනාව රාජමහා විහාරය  කි.මී. 20  yudaganava_rajamaha_viharaya
FaLang translation system by Faboba