මඩකලපුව නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාතයාංශයේ මඩකලපුව අංක 01 සංචාරක බංගලාව මඩකලපුව නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.


ලිපිනය සහ බංගලා භාරකරුගේ ඇමතුම් විස්තර

සංචාරක නිවාස භාරකරු,
අංක 01 සංචාරක නිවාසය,
සරවන මාවත, කල්ලඩි,
මඩකලපුව.

ringing-mobile

එම්.වී.ජේ.එම්. සංජීව මයා - 076-9995670

ringing-mobile

එම්.එච්. මොහොමඩ් රිස්වාන් මයා - 071-4765090

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6 7
පහසුකම් A/C A/C A/C A/C Non A/C Non A/C Non A/C
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රජයේ බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
මඩකළපුව ප්‍රදීපාගාරය කි.මී. 07   batticaloa_lighthouse
මඩකළපුව කොටුව කි.මී. 04   batticaloa_dutch_fort
කල්ලඩි වෙරළ කි.මී. 0.5   kallady_beach
පරිසර උද්‍යානය කි.මී. 07 + ප්‍රදීපාගාරයේ සිට බෝට්ටුවෙන් යා හැකි කෙටි දුරකින් පිහිටා ඇත.  eco_park
පාසිකුඩා සහ කල්කුඩා වෙරළ කි.මී. 37    pasikuda_beach
උන්නිච්චි වැව කි.මී. 30    unnichchi_tank
සුනාමි ස්මාරක මි.10ක ඇවිදින දුර  
“සිංදු කියන මාළු” නැරඹීමේ සවාරි මි.10ක ඇවිදින දුර  
මඩකළපුව පොදු වෙළඳපොළ කි.මී. 3.5    batticaloa_public_market
මඩකළපුව උද්‍යාන කි.මී. 4.5    parks_in_batticaloa
පැරණි කල්ලඩි පාලම කි.මී. 01    batticaloa_01
FaLang translation system by Faboba