නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
එස්. හෙට්ටිආරච්චි මහතා
ලේකම්
+94 113 697 790   +94 112 369 259 secretary[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 697 790   +94 112 369 259 info[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 628   +94 112 369 064 admin[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ඒ.ඩී. කරුණාතිලක
අතිරේක ලේකම්
+94 115 924 851 +94 714 418 874 +94 112 369 064 addlsadmin[at]moha.gov.lk
ඒ.බී.ඩබ්ලිව් කුමාරසිංහ
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 113 697 710 +94 718 403 522 +94 112 369 064 sasadmin[at]moha.gov.lk
ජේ.ඒ.සී. හරිනි ජයසිංහ මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 113 697 709 +94 712 848 075 +94 112 369 064 asadmin[at]moha.gov.lk
සමිත සපුතන්ත්‍රී මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 113 148 210 +94 716 384 513 +94 112 369 064 asadmin2[at]moha.gov.lk
ටී.එස්. පල්ලියගුරුගේ මහත්මිය
නීති නිලධාරී
+94 113 697 708   +94 112 369 064 legaloff[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.සී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 113 697 706 +94 771 281 874 +94 112 369 064 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

මාධ්‍ය ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
සජීව විජේවීර මහතා
අධ්‍යක්ෂ (මාධ්‍ය)
+94 112 676 696 +94 718 576 488 +94 112 369 231 sdwijeweera[at]gmail.com

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 071 111   +94 112 369 064 it[at]moha.gov.lk
මහේෂ් කළුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
+94 113 697 707 +94 713 057 673 +94 112 369 064 adit[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කේ.ජී. ධර්මතිලක මයා
අතිරේක ලේකම්
+94 115 999 613 +94 713 197 161 +94 115 955 594 addlsha[at]moha.gov.lk

දිස්ත්‍රික් පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 639
+94 115 305 953
  +94 112 369 047 distadmin[at]moha.gov.lk
සුජීවා එස්. ගුරුගේ මහත්මිය
ජ්‍යෙෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 624   +94 112 369 047 sasdist[at]moha.gov.lk

එම්.ඩී.ඊ. චමිලානි මහත්මිය
සහකාර ලේකම්

+94 115 883 324 +94 716 314 691 +94 112 369 047 asdist[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.පී.එම්. ප්‍රනාන්දු මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 624   +94 112 369 047  

ප්‍රාදේශීය පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 631
+94 115 924 854
  +94 112 369 047 divadmin[at]moha.gov.lk
ඩී.ආර්.බී.එන්.බී. කරුණාතිලක මයා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 639 +94 773 554 943 +94 112 369 047 sasdiv[at]moha.gov.lk
නෙළුම් සේනාධිරත්න මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 113 697 792 +94 711 429 664 +94 112 369 047 asdev[at]moha.gov.lk
කාංචනී අබේසේකර මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 113 697 793 +94 772 064 407 +94 112 369 047 asdev2[at]moha.gov.lk

ග්‍රාම නිලධාරී පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 615   +94 112 369 047 gnadmin[at]moha.gov.lk
ගීතානී කන්නන්ගර මහත්මිය
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 622 +94 773 237 837 +94 112 369 047 sasgn[at]moha.gov.lk
ආර්.එච්.එන්. රාජපක්ෂ මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 619 +94 773 432 140 +94 112 369 047  

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 148 200
+94 115 999 627
+94 115 999 645
  +94 112 369 178 asdev[at]moha.gov.lk
ඩබ්.එම්.ඒ.පී.බී. වන්නිනායක මයා
අතිරේක ලේකම්
+94 115 999 625 +94 712 306 305 +94 112 369 178 addlsdev[at]moha.gov.lk
(පුරප්පාඩු)
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
      sasdev[at]moha.gov.lk
ආර.ආර්.එම්.ඩී.එන්. බඹරදෙණිය මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 626 +94 718 620 343 +94 112 369 178 asdev[at]moha.gov.lk
ඒ.ඩබ්.ඒ.සී.එන්.කේ. අබේගුණසේකර මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)
+94 115 999 635 +94 705 586835 +94 112 369 178 adplan[at]moha.gov.lk

 

 

විමර්ෂණ අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 612
+94 115 999 616
  +94 115 955 596 investigation[at]moha.gov.lk
ආර්.එම්.එස්. සරත්කුමාර මහතා
අතිරේක ලේකම්
+94 115 999 616 +94 714 867 704 +94 115 955 596 addlsinv[at]moha.gov.lk
එන්. වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 610 +94 714 406 151 +94 115 955 596 sasinvest[at]moha.gov.lk
එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 611 +94 773 089 041 +94 115 955 596 asinvest[at]moha.gov.lk
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 115 999 632
+94 115 924 852
+94 113 135 109
  +94 112 369 181 finance[at]moha.gov.lk
තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 115 101 051 +94 714 434 900 +94 112 369 181 cfo[at]moha.gov.lk
එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහාරි මහත්මිය
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී (ගිණුම් සහ ගෙවීම්)
+94 115 101 055 +94 716 552 478 +94 112 369 181 ca[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී
+94 113 697 703 +94 716 378 254 +94 112 369 181 accp[at]moha.gov.lk
ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මිය
ගණකාධිකාරී
  +94 718 361 575 +94 112 369 181 accpay[at]moha.gov.lk
ඩබ්ලිව්.ඒ.එන්. චතුරානි මිය
ගණකාධිකාරී
+94 113 697 705   +94 112 369 181 acc2[at]moha.gov.lk

  

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 113 697 701   +94 112 369 181 inauditor[at]moha.gov.lk
සුනිල් පී. ජයසේකර මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 115 101 057 +94 718 182 591 +94 112 369 181 cia[at]moha.gov.lk
ඩී.එම්.ආර්.කේ. දිසානායක මහතා
අභ්‍යන්තර විගණක
+94 115 101 057 +94 718 182 591 +94 112 369 181 cia[at]moha.gov.lk

 
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ආර්.පී. ජයසිංහ මහතා
අතිරේක ලේකම්
+94 115 999 630 +94 714 396 649 +94 112 369 178 addistec[at]moha.gov.lk
ආර්.ඩබ්ලිව්.එල්. චන්ද්‍රසිරි මහතා
ප්‍රධාන ඉංජිනේරු
+94 115 999 630 +94 714 424 279 +94 112 369 178 ceng[at]moha.gov.lk
එච්.සී. සමරවික්‍රම මහතා
ඉංජිනේරු
+94 115 999 630 +94 713 050 658 +94 112 369 178 eng[at]moha.gov.lk
FaLang translation system by Faboba