නම සහ තනතුර දුරකතන ෆැක්ස් විද්‍යුත්
       
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්

ජේ.ජේ. රත්නසිරි මහතා
ලේකම්

+94 112 682 900
+94 115 999 634
  +94 112 683 665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
කාර්යාලය +94 112 682 900   +94 112 683 665  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +94 115 999 633   +94 112 683 665 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුක්
කේ.ජී. ධර්මතිලක මයා
අතිරේක ලේකම්
+94 112 683 652  +94 714 418 918 +94 112 698 465 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඒ.බී.ඩබ්ලිව් කුමාරසිංහ
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 112 676 250 +94 718 403 522  +94 112 676 252 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
හරිනි ජයසිංහ මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
+94 112 696 381 +94 712 848 075   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සමිත සපුතන්ත්‍රී මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 113 148 210 +94 716 384 513    This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්ලිව්.සී.ජේ.එල්. ගුණතිලක මහත්මිය
පරිපාලන නිලධාරී
+94 112 695 294   +94 112 688 206 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

තොරතුරු තාක්ෂණ ඒකකය  

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
මහේෂ් කළුආරච්චි මහතා
සහකාර අධ්‍යක්ෂ
 +94  112 676 655 +94 713 057 673   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 ඉංජිනේරු ඒකකය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
එච්.සී. සමරවික්‍රම මහතා
ඉංජිනේරු
+94 112 676 552    +94 112 680 907 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
පුරප්පාඩු
අතිරේක ලේකම්
 +94 115 999 613    +94 115 955 594  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

දිස්ත්‍රික් පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ජී.එන්.කේ. විජේතුංග මහත්මිය
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 115 999 624
+94 779 041 291  +94 115 955 593  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

එම්.ඩී.ඊ. චමිලානි මහත්මිය
සහකාර ලේකම්

 +94 115 883 324 +94 716 314 691  +94 115 955 593  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ප්‍රාදේශීය පාලන අංශ්‍ය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
නිරෝෂණ කරුණාතිලක මහතා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 112 692 557 +94 713 226 607 +94 112 699 897 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
නෙළුම් සේනාධිරත්න මහත්මිය
සහකාර ලේකම්
 +94 112 687 773 +94 719 402 116   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ග්‍රාම නිලධාරී පාලන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ගීතානී කන්නන්ගර මහත්මිය
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94 115 999 622 +94 773 237 837 +94 115 955 595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
සමීර ගම්ලත් මහතා 
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 619 +94 770 850 476 +94 115 955 595 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

සංවර්ධන අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
ඩබ්ලිව්.එම්.ඒ.පි.බී.වන්නිනායක මහතා
අතිරේක ලේකම්
+94 115 999 625  +94 712 306 305 +94 115 955 590 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.ආර්.බී.එන්.බී. කරුණාතිලක මහතා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
 +94 115 999 645 +94 773 554 943  +94 115 955 591 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ආර.ආර්.එම්.ඩී.එන්. බඹරදෙණිය මහතා
සහකාර ලේකම්
+94 115 999 626 +94 718 620 343 +94 115 955 591 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ඒ.ඩබ්ලිව්.ඒ.සී.එන්.කේ. අබේගුණසේකර මහත්මිය
සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

+94 115 999 635 +94 718 698 603    

 

 

විමර්ෂණ අංශය

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
එන්. වසන්ත ආරියරත්න මහතා
ජ්‍යේෂ්ඨ සහකාර ලේකම්
+94  115 999 610 +94 714 406 151 +94 115 955 596 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එස්. අහල්යා මෙනවිය
සහකාර ලේකම්
 +94  115 999 611 +94 773 089 041  +94 115 955 596 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

  

නම සහ තනතුර දුරකතන ජංගම ෆැක්ස් විද්‍යුත්
තාරක ලියනපතිරණ මහතා
ප්‍රධාන ගණකාධිකාරී
+94 113 135 109 +94 714 434 900 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
එම්.ජී.බී.එල්. මනෝහාරි මහත්මිය
ගණකාධිකාරී
+94 112 671 133 +94 716 552 478 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩබ්ලිව්.ඒ. දිමුතු විජේසිංහ මහතා
ගණකාධිකාරී
+94 112 676 131 +94 716 378 254 +94 112 694 291 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ඩී.එස්.එච්. ගමගේ මෙනවිය
ගණකාධිකාරී
 +94 112 684 206 +94 718 361 575  +94 112 694 291  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Name and Designation Telephone Mobile Fax E-mail
සුනිල් පී. ජයසේකර මහතා
ප්‍රධාන අභ්‍යන්තර විගණක
+94 112 581 129 +94 718 182 591  +94 112 504 142  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
FaLang translation system by Faboba