பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

 

     
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்க தொலைபேசி  தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
செயலாளர் அலுவலகம்​ +94 112 682 900    +94 112 683 665 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.கமல் பத்மசிறி
செயலாளர்
+94 112 682 900
+94 115 999 634
    இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 


ஒருங்கிணைப்பு செயலாளர்

+94 115 999 633    +94 112 683 665 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு.கே.ஜி.தர்மதிலக 
மேலதிகச் செயலாளர்
+94 112 683 652 +94 714 418 918 +94 112 698 465 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.ஏ.பி.டபிள்யூ. குமாரசிங்ஹ
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 112 676 250 +94 718 403 522 +94 112 676 252 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திருமதி. ஜே.ஏ.சி. ஹரிணி ஜயசிங்ஹ
உதவிச்  செயலாளர்

+94 112 689 170 +94 712 848 075   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திரு. எஸ்.டி.சபுதந்திரி
உதவிச்  செயலாளர்

+94 113 148 210 +94 712 848 075   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திருமதி. டபிள்யூ .ஏ.டி.ஜே.எல். குணதிலக
நிருவாக உத்தியோகத்தர்

+94 112 695 294   +94 112 688 206 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

ஊடகம் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்க தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. சஜீவ விஜேவீர
பணிப்பாளர் (ஊடகம்)
+94  112 676 696 +94 718 576 488   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்க தொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. மகேஷ்  களுஆரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94  112 676 655 +94 713 057 673   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி  தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பதவி  வெற்றிடம் 
மேலதிக செயளாளர்
+94 115 999 613 +94 714 444 358 +94 115 955 594 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 

மாவட்ட நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி  தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

 திரு. ஜி.என்.கே. விஜேதுங்க
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

+94 115 999 624 +94 779 041 291 +94 115 955 593 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திருமதி. எம்.டி.இ.சமிலனி
உதவி செயலாளர்

+94 115 883 324 +94 716 314 691 +94 115 955 593 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பிரதேச நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி  தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

திரு. நீரோஷன கருணதிலக
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

+94 112 692 557 +94 713 226 607 +94 112 699 897 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி . நெலும் சேனாதிரட்ண
உதவிச் செயலாளர்
+94 112 687 773 +94 719 402 116   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

செல்வி. கே.என். கான்ஜ்சனி
உதவிச் செயலாளர்

       

கிராம சேவகர் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

திருமதி . டி.கீதானி கன்னங்கர
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

+94 115 999 622 +94 773 237 837 +94 115 955 595 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
         

 

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்


மேலதிகச் செயலாளர்

+94 115 999 625   +94 113 697 270 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

+94 115 999 645   +94 113 697 270 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஆர்.ஆர்.எம்.டீ.என். பம்பரதெனிய
உதவி செயலாளர்
+94 115 999 626 +94 718 620 343 +94 113 697 270 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

திருமதி.ஏ.டப்லியு.ஏ.சி.என்.கே. அபேகுணசேகர
உதவி திட்டமிடல் பணிப்பாளர்

+94 115 999 635 +94 718 698 603  +94 113 697 270  

 

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
பதவி  வெற்றிடம் 
மேலதிகச் செயலாளர்
        …………@moha.gov.lk
திரு. என். வசந்த ஆரியரத்ன
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94  115 999 610 +94 714 406 151 +94 714 406 151 +94 115 955 596 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. எஸ். அகல்யா
உதவிச் செயலாளர்
+94  115 999 611 +94 773 089 041 +94 773 089 041 +94 115 955 596 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல கையடக்கதொலைபேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. தாரக்க லியனபத்திரண
சிரேஸ்ட கணக்காளர்
+94 113 135 109 +94 714 434 900 +94 112 694 291 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. எம்.ஜீ.பீ.எல். மனோகரி
கணக்காளர்
+94 112 676 133 +94 716 552 478 +94 112 694 291 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. டபிள்யு.ஏ. திமுத்து விஜேசிங்க
கணக்காளர்
+94 112 676 131 +94 716 378 254 +94 112 694 291 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. டி.எஸ்.எச். கமகே
கணக்காளர்
  +94 718 361 575   இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி இல தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
திரு. சுனில் பி ஜயசேகர
பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்
+94 115 101 057  +94 718 182 591  

 

FaLang translation system by Faboba