பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

திரு. ஜே.ஜே.ரத்னசிறி
செயலாளர்

+94 112 551 070

   +94 112 551 071 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்​ +94 112 551 072   +94 112 551 073 info[at]moha.gov.lk
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி   தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்​ +94 115 999 628    +94 112 369 971
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.டப்.ஏ.டி.கருணதிலக
மேலதிகச் செயலாளர்
 +94 112 551 075 +94 714 418 874  +94 112 551 065 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.ஏ.பி.டபிள்யூ. குமாரசிங்ஹ
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 113 697 710  +94 718 403 522  +94 112 369 971 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 
திரு.எஸ்.சுரேந்திரன்
உதவிச் செயலாளர்
 +94 113 697 709 +94 775 913 125  +94 112 369 971 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. 
உதவிச் செயலாளர்
 +94 113 148 210 +94  +94 112 369 971  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. எஸ்.பள்ளியகுருகே
சட்ட உத்தியோகத்தர்
 +94 113 697 708   +94 112 369 971 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும். 
திருமதி. டபிள்யூ .ஏ.டி.ஜே.எல். குணதிலக
நிருவாக உத்தியோகத்தர்
 +94 113 697 706  +94 771 281 874 +94 112 369 971 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

ஊடகப் பிரிவு   

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
வெற்றிடம்
பணிப்பாளர் (ஊடகம்)
     
இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு  

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்​ +94 112 307 1111    +94 112 369 031 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. மகேஷ் களுஆரச்சி
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94  112 369 031 +94 713 057 673  +94 112 369 031 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

 

திரு.கே.ஜி.தர்மதிலக

மேலதிக செயளாளர்

 +94 112 551 079  +94 713 197 161  +94 112 551 069  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

மாவட்ட நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்

+94 113 687 250

+94 115 305 953

   +94 112 369 822 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி சுஜீவ எஸ். குருகே 
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 113 697 702
 +94 714 221 378
 +94 112 369 822 sasdist[at]moha.gov.lk


உதவிச் செயலாளர்

 +94 115 883 324   +94 112 369 822  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.


உதவிச் செயலாளர்

+94 115 999 624   +94 112 369 822  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

பிரதேச நிருவாகப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்

அலுவலகம்

+94 115 999 631

+94 115 924 854

   +94 112 369 832 divadmin[at]moha.gov.lk

வெற்றிடம்
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்

   
 
 

உதவிச் செயலாளர்
+94 113 697 792    +94 112 369 832 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

செல்வி. ஏ.என். கான்ஜ்சனி
உதவிச் செயலாளர்

+94 113 697 793    +94 112 369 832 asdev2[at]moha.gov.lk

கிராம நிலதாரி நிருவாக பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் +94 115 999 615    +94 112 369 842 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94 115 999 622    +94 112 369 842 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

உதவிச் செயலாளர்
 +94 115 999 619  
 +94 112 369 842
 

 

அபிவிருத்திப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்
+94 113 148 200
+94 115 999 625
+94 115 999 627
+94 115 999 645
   +94 112 551 178 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு.டப்.எம்.ஏ.பி.பி.வன்னிநாயக
மேலதிகச் செயலாளர்
 +94 112 551 078  +94 713 197 161  +94 112 551 068 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. ஆர்.ஆர்.எம்.டீ.என். பம்பரதெனிய
உதவி செயலாளர்
+94 115 999 626 +94 718 620 343  +94 112 551 178 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் +94 115 999 630   +94 112 369 247  
ஆர்.பி.ஜெயசிங்க
மேலதிகச் செயலாளர்
 +94 112 551 077  +94 714 396 649  +94 112 551 067  addistec[at]moha.gov.lk
திரு ஆர்.டபிள்யூ.எல். சந்திரசிறி
தலைமை பொறியாளர்
+94 113 697 787 +94 714 424 279  +94 112 369 247 ceng[at]moha.gov.lk
திரு எச்.சி. சமரவிக்கிரமவும்
பொறியாளர்
+94 113 697 912  +94 713 050 658  +94 112 369 247 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

 

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் +94 115 999 635   +94 112 369 064  planning[at]moha.gov.lk
திருமதி.டி.எம்.நன்தவத்தி
பணிப்பாளர் நாயகம்
 +94 112 551 074  +94 714 554 636  +94 112 369 974  dgplan[at]moha.gov.lk
திருமதி.ஏ.டப்.ஏ.சி.என்.கே.அபயகுனசேகர
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 115 999 630 +94 718 698 603  +94 112 369 064 adplan[at]moha.gov.lk
திருமதி.ஈ.ஏ.ஐ.சந்தமாலி
உதவிப் பணிப்பாளர்
+94 115 999 630  +94 777 119 856  +94 112 369 064 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

புலனாய்வுப் பிரிவு

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம்

+94 115 999 612

+94 115 999 616

  +94 112 369 866  

திரு.சந்தரத்ன பல்லேகம
மேலதிகச் செயலாளர்

+94 112 551 076 +94 773 487 092  +94 112 551 066  asinvest[at]moha.gov.lk
திரு. என். வசந்த அரியரத்ன
சிரேஸ்ட உதவிச் செயலாளர்
+94  115 999 610 +94 714 406 151 +94 112 369 866 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

வெற்றிடம்

உதவிச் செயலாளர்

 +94  115 999 611    +94 112 369 866 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

  

பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் +94 115 999 632
+94 115 924 852
+94 113 135 109
  +94 112 369 181 finance[at]moha.gov.lk
திரு தரகா லியானபதிரானா
தலைமை நிதி அதிகாரி
+94 113 697 910 +94 714 434 900  +94 112 369 973 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திருமதி. எம்.ஜீ.பீ.எல். மனோகரி
தலைமை கணக்காளர் (கணக்கு & கொடுப்பனவு)
+94 113 697 911 +94 716 552 478  +94 112 369 181 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு. டபிள்யு.ஏ. திமுத்து விஜேசிங்க
கணக்காளர்
+94 113 697 703 +94 716 378 254  +94 112 369 181 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி. டி.எஸ்.எச். கமகே
கணக்காளர்
   +94 718 361 575  +94 112 369 181  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
செல்வி டபிள்யூ.ஏ.என்.சதுராணி
கணக்காளர்
+94 113 697 705 +94 717 438 960  +94 112 369 181 இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
பெயர் மற்றும் பதவி தொலைபேசி கையடக்க தொ.பேசி தொலைநகல் மின்னஞ்சல்
அலுவலகம் +94 113 697 701
+94 115 305 953
  +94 112 369 259 inauditor[at]moha.gov.lk

 

வெற்றிடம்  பிரதான உள்ளக கணக்காய்வாளர்

+94 115 101 057    +94 112 369 972  இம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.
திரு டி.எம்.ஆர்.கே. திசாநாயக்க
உள்ளக கணக்காய்வாளர்
+94 115 924 850 +94 713 601 167  +94 112 369 259  inauditorஇம்மின்-அஞ்சல் முகவரி spambots இடமிருந்து பாதுகாக்கப்படுகிறது. இதைப் பார்ப்பதற்குத் தாங்கள் JavaScript-ஐ இயலுமைப்படுத்த வேண்டும்.

 

FaLang translation system by Faboba