ත්‍රිකුණාමලය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ත්‍රිකුණාමලය පැරණි සංචාරක බංගලාව ත්‍රිකුණාමලය නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, රෝහල පාර, සෑන්ඩ් බේ, ත්‍රිකුණාමලය.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-9392349 (කේ.පී.එස්. ප්‍රියංකර)

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් AC AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
FaLang translation system by Faboba