ත්‍රිකුණාමලය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ ත්‍රිකුණාමලය පැරණි සංචාරක බංගලාව ත්‍රිකුණාමලය නගරය කරා සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, රෝහල පාර, සෑන්ඩ් බේ, ත්‍රිකුණාමලය.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-9392349 (කේ.පී.එස්. ප්‍රියංකර)

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් AC AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන 

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 ත්‍රිකුණාමලය කොටුව  කි.මී. 2.2  trincomali-fort
 කන්නියා උණු වතුර ලිං  කි.මී. 11  kanniya-hot-water-well
කෝනේස්වරම් කෝවිල කි.මී. 2.8  koneswaram
නිලාවේලි වෙරළ කි.මී. 19  nilawelibeach
උප්පුවේලි වෙරළ කි.මී. 7.4  uppuveli-beach-sri-lanka
පරවි දූපත කි.මී. 23  pigeon-island
ත්‍රිකුණාමලය බ්‍රිතාන්‍ය සුසාන භුමිය කි.මී. 8  Trincomalee War Cemetery
තල්මසුන් නැරඹීමේ චාරිකාව    Whale-Watching
FaLang translation system by Faboba