මුලතිවු නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව මුලතිවු ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය සෙල්වපුරම්, මුලතිව්.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-0492659 (ඒ.පාස්කරන් මයා)

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් AC Non AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 4 3 3 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 1200 රු. 600 රු. 900 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1800 රු. 900 රු. 1350 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

FaLang translation system by Faboba