මුලතිවු නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව මුලතිවු ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, සෙල්වපුරම්, මුලතිව්.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-0492659 (ඒ.පාස්කරන් මයා)

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය නොකළ වායුසමීකරණය කළ වායුසමීකරණය කළ
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 4 3 3 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 1200 රු. 600 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 1800 රු. 900 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
  වඩ්ඩුවාකල් කලපුව   කි.මී.1.7  vadduvakal_lagoon
  වඩ්ඩුවාකල් සප්තකන්නිමාර් කෝවිල   කි.මී.01  vadduvakal_sapthakannimar_temple
  වට්ටපලෛ කන්නගී අම්මාන් කෝවිල   කි.මී.09  vattappalai_kannaki_amman_temple
  කාඩ්විනජකර් කෝවිල, මුල්ලිජවාලි   කි.මී.11  
  සිත්තිරා වෙලාජුදර් කෝවිල, කුමාරපුරම්   කි.මී.08  kumarapuram_siththira_velaajuthar_temple
  අන්තෝනි පල්ලිය, අලම්පිල්   කි.මී.14  anthonys_church
  උත්තන්කරෛ පිල්ලජාර් කෝවිල, තන්නරූට්ටු   කි.මී.11  uttankarai_pillajar_temple
  මුලතිව් මුහුදු වෙරළ   කි.මී.1.7  mullaitivu_beach
  ළමා උද්‍යානය , මුලතිව්   කි.මී.1.7  children_park
  සුනාමි ස්මාරකය, මුලතිව්   කි.මී.02  tsumany_memorial_place
  නජාරු පාළම සහ කලපුව   කි.මී.21  najaru_bridge_lagoon
 කුරුළු අභයභූමිය, කොක්කුලායි   කි.මී.35  bird_sanctuary
  තන්තොනෙරීස්වරර් කෝවිල, ඔඩ්ඩුසුඩාන්   කි.මී.25  thanthonereeswarar_temple
  පන්දරවන්නියන් ස්මාරකය, කට්සිලෛමඩු   කි.මී.28  pandaravanniyan_memorial
  මුත්තයිජන්කඩ්ඩු වේල්ල, ඔඩ්ඩුසුඩාන්   කි.මී.46  muththaijankaddu_dam
  මම්මිල් පිල්ලෛජාර් කෝවිල, ඔඩ්ඩුසුඩාන්   කි.මී.51  
  කුරුන්තෝර් මලෛ, කුමුලමුනෛ   කි.මී.15  
  මුත්තුමාරි අම්මාන් කෝවිල, වන්නිවිලන්කුලම්   කි.මී.58  muththumariyamman_temple
  කල්වාරි පූන්කා, වවුනික්කුලම්   කි.මී.69  kalavari_poonka
  වවුනික්කුලම් වේල්ල, මාන්තෛ නැගෙනහිර   කි.මී.75  
  සුන්දික්කුලම් කුරුළු අභයභූමිය   කි.මී.100  bird_sanctuary_Sundikkulam
FaLang translation system by Faboba