මන්නාරම නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව මන්නාරම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, ශ්‍රි බස්තියා පාර, මන්නාරම.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-3220450 (ආර්.පී. දිනුක ලලන්ත මයා) / 076-4341518 (එච්.ජි.එච්.එච්.මදුසංක කුමාර)

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6 7 8 9
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 1 1 1 1 1 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 200 රු. 200 රු. 200 රු. 200 රු. 200 රු. 400 රු. 400 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 300 රු. 300 රු. 300 රු. 300 රු. 300 රු. 600 රු. 600 රු. 900 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
     
FaLang translation system by Faboba