තවලම නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව තවලම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, බටහේන, තවලම, ගාල්ල.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-1620960 (බී.ජී.එන්. ප්‍රදීප් කුමාර මයා) / 077-7938328 (එච්.ජී. රසික චන්දන ලාල්)

කාමර අංක 1 2 3
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 400 රු. 400
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 600 රු. 600
FaLang translation system by Faboba