තවලම නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව තවලම ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, බටහේන, තවලම, ගාල්ල.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 071-1620960 (බී.ජී.එන්. ප්‍රදීප් කුමාර මයා) / 077-7938328 (එච්.ජී. රසික චන්දන ලාල්)

කාමර අංක 1 2 3
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන 

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
දූවිලි ඇල්ල  මී. 700  duwili-ella
 ගැටබරු දේවාලය  කි.මී. 1  gatabaruwa-dewalaya
කන්නෙලිය රක්ෂිතය කි.මී. 26  kanneliya-rainforest
ලංකාගම    lankagama
ෆැඩ්නා කි.මී. 1.5  fadna
සිංහරාජ රක්ෂිතය කි.මී. 5.2  sinharaja
FaLang translation system by Faboba