වාකරේ නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව වාකරේ ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, කෝරළේ පත්තු, පනිචරේ, වාකරේ.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-9376468 (වී. තයාලන් මයා)

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC Non AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
FaLang translation system by Faboba