දෙනියාය නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව දෙනියාය ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

සැ.යු. - මෙම සංචාරක බංගලාවේ වෙන් කිරීමේ කටයුතු තවම ආරම්භ කර නොමැති අතර, නුදුරේදීම එය ඔබ වෙනුවෙන් විවෘත කෙරෙනු ඇත.

 

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, අනිල්කන්ද වත්ත, පච්චමරම, කළුගල්හේන, දෙනියාය.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 078-8652463 (ජී.කේ. දර්ශන ප්‍රදීප් මයා) / 071-4191332 (ඩබ්.ජේ.කේ. ප්‍රදීප් විදානගේ)

කාමර අංක 1 2 3 4
පහසුකම් AC & HW Non AC Non AC AC & HW
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 4 4 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 800 රු. 800 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 1200 රු. 1200 රු. 900

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන

FaLang translation system by Faboba