වව්නියාව නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව වව්නියාව ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

 

ලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, මන්නාරම පාර, වව්නියාව.

සංචාරක බංගලා භාරකරු - 077-6532200 (වි. දිලීපන් මහතා)

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC AC AC AC AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 400 රු. 400 රු. 400 රු. 400 රු. 400 රු. 400 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
FaLang translation system by Faboba