වව්නියාව නගරයේ පිහිටි ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයේ සංචාරක බංගලාව වව්නියාව ප්‍රදේශයේ සංචාරය කිරීමට අපේක්ෂා කරන ඔබට ආරක්ෂාකාරී හා සහන මිලට නවාතැන් ඇතුළු අනෙකුත් පහසුකම් සැපයීම අපගේ අපේක්ෂාවයි.

homeලිපිනය - සංචාරක නිවාසය, මන්නාරම පාර, වව්නියාව.

landlordසංචාරක බංගලා භාරකරු - 0771730390 (කේ.අයි.එස්. ද සිල්වා මහතා)

කාමර අංක 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
පහසුකම් Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC Non AC AC AC AC AC AC AC
නවාතැන් ගත හැකි පුද්ගලයින් ගණන 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
රජයේ නිලධාරීන් / විශ්‍රාමික නිලධාරීන් සඳහා රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 600 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900
අර්ධ රාජ්‍ය නිලධාරීන් / රාජ්‍ය බැංකු නිලධාරීන් සඳහා රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 900 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350 රු. 1350

මෙම සංචාරක බංගලාවේ සිට ඔබට නැරඹිය හැකි ස්ථාන 

නැරඹිය හැකි ස්ථාන සංචාරක බංගලාවේ සිට දුර  
 වව්නියාව පුරාවිද්‍යා කෞතුකාගාරය  මී. 700  Archeological-Museum-of-Vavuniya
 ග්‍රෑන්ඩ් ජුම්මා පල්ලිය  කි.මී. 1  Grand-Jummah-Mosque
ඉසින්බැස්සගල කි.මී. 26  Isinbassagala
කළුදිය පොකුණ රක්ෂීතය    Kaludiya-Pokuna-Forest
කන්දසාමි කෝවිල කි.මී. 1.5  Kandasamy-Kovil
මඩුකන්ද විහාරය කි.මී. 5.2  Madukanda-Vihara
ශාන්ත අන්තෝනි පල්ලිය කි.මී. 1.4  St.-Anthonys-Church
FaLang translation system by Faboba